Έναρξη του Προγράμματος LIFE FALKON!

Νέο Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι: Δράσεις Υποστήριξης για την επέκταση του εύρους εξάπλωσης του Κιρκινεζιού στην κέντρο-ανατολική Μεσόγειο

Το νέο Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι είναι πενταετούς διάρκειας και στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης έναντι στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, μέσω δράσεων βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του είδους στα βόρεια άκρα του εύρους εξάπλωσής του στην Ιταλία και την Ελλάδα.

 

Στόχοι του Προγράμματος  είναι:

  • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έναντι των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των ιταλικών και ελληνικών πληθυσμών που αναπαράγονται στο βορειοανατολικό εύρος εξάπλωσης του είδους.
  • Βελτίωση της ποιότητας του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε περιοχές εντατικής αγροτικής εκμετάλλευσης και εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 στις περιοχές δράσης του Προγράμματος
  • Δημιουργία ενός συλλογικού διεθνούς δικτύου για το Κιρκινέζι
  • Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στη διατήρηση του Κιρκινεζιού αλλά και της βιοποικιλότητας γενικότερα, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Εξασφάλιση μιας ακριβούς εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών, που θεωρούνται κρίσιμοι για την επίτευξη της επέκτασης του εύρους αναπαραγωγής τους είδους σε βορειότερες περιοχές.

 

Γενικές Δράσεις του Προγράμματος:

  • Κατασκευή και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών και συγκροτημάτων φωλεοποίησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της επέκτασης των περιοχών που φιλοξενούν αναπαραγωγικές αποικίες του Κιρκινεζιού στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ενδυνάμωσης του πληθυσμού.
  • Εφαρμογή δράσεων επικοινωνίας απευθυνόμενες σε βασικές ομάδες-στόχους (αρχιτέκτονες, τοπογράφους, αγρότες) αλλά και σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
  • Ανταλλαγή εμπειριών με εμπειρογνώμονες σε θέματα διατήρησης του Κιρκινεζιού και με δικαιούχους προηγούμενων Προγραμμάτων LIFE για το είδος.
  • Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για το ευρύ κοινό.
  • Δημιουργία τυποποιημένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται χαρτογράφηση των θέσεων αναπαραγωγής και χάρτες αξιολόγησης καταλληλότητας φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στις περιοχές του Προγράμματος.

1 Ιουλίου 2018

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of