Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Η παροχή ασφαλών και βιώσιμων τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης για τους πληθυσμούς του είδους, που βρίσκονται σε περιοχές κρίσιμες για τη μελλοντική εξάπλωση του εύρους κατανομής του Κιρκινεζιού, ως αντισταθμιστικό μέτρο των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
  • Κατάληψη των τεχνητών φωλιών, σε ποσοστό 40% του παρόντος αριθμού αναπαραγόμενων ζευγαριών σε κάθε περιοχή δράσης, έως το τέλος του Προγράμματος.
  • Αποίκηση τουλάχιστον τεσσάρων από τους πέντε πύργους φωλεοποίησης και τουλάχιστον ενός συγκροτήματος φωλιών σε κάθε μία από τις υπόλοιπες τρεις περιοχές του Προγράμματος, εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του
  • Ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 300 άμεσα εμπλεκόμενων χρηστών γης για τη σημασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και τις ορθές πρακτικές διατήρησης για το Κιρκινέζι μέσω i) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και ii) ανάπτυξης ορθών πρακτικών, νομικών περιορισμών και τεχνικών λύσεων στον τομέα της ανοικοδόμησης και της συντήρησης κτιρίων.
  • Ίδρυση ενός δικτύου με ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες στη διατήρηση του Κιρκινεζιού στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων.
  • Ευαισθητοποίηση περισσότερων από 13.000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κοινοτήτων, μαθητών και τουριστών, σχετικά με το Κιρκινέζι και με θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.
  • Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων διαφορετικών πληθυσμών Κιρκινεζιού που βρίσκονται στα βορειοανατολικά όρια του εύρους εξάπλωσης, οι οποίοι θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την εξάπλωση του εύρους κατανομής του είδους στα βόρεια.

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of