Συμμετοχή του Προγράμματος στη συνάντηση των νέων Προγραμμάτων LIFE-ΦΥΣΗ (2017) στις Βρυξέλλες (8-9/11/2018)

Photo by Homeotech

Φωτογραφία: Homeotech

 

Εκπρόσωποι του συντονιστή εταίρου του Προγράμματος LIFE FALKON συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση των Προγραμμάτων LIFE της ΕΕ που ανήκουν στους τομείς προτεραιότητας Φύση & Βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity) και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (Environmental Governance and Information – GIE) η οποία έλαβε χώρα στις 8-9 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Στόχος της συνάντησης ήταν να παράσχει στους δικαιούχους μια γενική εικόνα των σχετικών θεμάτων πολιτικής.

 

Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των Προγραμμάτων LIFE της ΕΕ που ανήκουν στους τομείς προτεραιότητας Φύση & Βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity) και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (Environmental Governance and Information – GIE) η οποία έλαβε χώρα στις 8-9 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Στόχος της συνάντησης ήταν να παρέχει στους δικαιούχους των νέων Προγραμμάτων LIFE μια γενική εικόνα των σχετικών θεμάτων πολιτικής, των κανόνων υλοποίησης των Προγραμμάτων LIFE, της αλληλεπίδρασης με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και τον ρόλο της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων. Επίσης συζητήθηκαν οικονομικά και τεχνικά θέματα, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και παράδοση των  αναφορών των Προγραμμάτων, καθώς και θέματα διάχυσης και επικοινωνίας.

 

Η εν λόγω συνάντηση χρησιμοποιήθηκε επίσης ως πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ όλων των Προγραμμάτων που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται σε κοινές περιοχές. Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι συμμετείχε στην Ομάδα ΙΙΙ η οποία αφορά έργα για τα Πουλιά και το Περιβαλλοντικό Έγκλημα.

8 Νοεμβρίου 2018

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of